DOROBEK NAUKOWY:
 1. Stechni P., Jethon Z.,  Baczyński Z., Bilski J., Kłossowski M., Jędrys R., Kalisiak W.,   Machulski T., Rogala M., Maciejczyk P.: Trening fizyczny w kształtowaniu tolerancji ustroju na działanie przyśpieszeń kątowych. WOSL – Biblioteka Naukowa, 1982.
 2. Stechni P., Jędrys R. : Działania w zakresie doskonalenia kultury fizycznej podchorążych pilotów. Biuletyn WOSL 1982; 1(41):78-81.
 3. Jędrys R. : Specyficzna sprawność fizyczna podchorążych  I i II roku WOSL. Biuletyn WOSL 1983;2 (44) : 82-87.
 4. Stechni P., Nowaczyk M., Kanownik J., Bilski J., Kwaśniewski J., Kalisiak W.,  Machulski T., Jędrys R.,  Stechni P., Ulewicz W.: Formy i metody usprawniania organizmu na działanie przyśpieszeń dośrodkowych.  WOSL – Biblioteka naukowa 1985.
 5. Kłossowski M., Baczyński Z., Kuska K., Jędrys R.: Wpływ ćwiczeń na LGPS na przygotowanie zawodowe podchorążych WOSL. WIML – Biblioteka Naukowa, 1986.
 6. Kłossowski M., Jędrys R.: Kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów (KSPDL) jako istotny element szkolenia lotniczego. Biuletyn WOSL 1988;1(53):43-47.
 7. Jędrys R.: Wpływ ćwiczeń na LGPS na habituacje narządu równowagi. Postępy astronautyki 1992; 1-2 (24):63-68.
 8. Dąbrowski T., Jędrys R.: Wpływ treningu specjalistycznego, z wykorzystaniem LGPS, na sprawność zawodową podchorążych. Biuletyn WOSL 1993; 2(62):74-88.
 9. Talar J., Kłossowski M., Klukowski K., Jędrys R.: Ocena wybranych wskaźników antropometrycznych pilotów (w wieku do 35 roku) samolotów odrzutowych. Biuletyn WOSL 1993; 3(63)93:60-65.
 10. Kłossowski M., Klukowski K., Jędrys R.: Application of a specific gymanastic flight devices in training of polish air force cadet pilots. Sports Jnternational 1993.19-23
 11. Kobos Z., Truszczyński O., Jędrys R., Terelak J.: Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowych pod wpływem ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych. Medycyna Lotnicza 1994; 122-125: 12-15.
 12. Kłossowski M., Stelęgowski A., Jędrys R., K. Klukowski: Badania sprawności fizycznej kandydatów  do  Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Biuletyn WOSL 1994; 1(64): 17-24.
 13. Stelęgowski A., Jędrys R.: Kondycyjno-Sprawnościowe Przygotowanie do Lotów. Przegląd WL i OP 1994 :50-52.
 14. Talar J., Kłossowski M., Klukowski K., Jędrys R.: Ocena wybranych wskaźników antropometrycznych podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Biuletyn WSOSP 1995;1(66): 37-46.
 15. Kobos Z., Truszczyński O., Jędrys R.: Ćwiczenia na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych a sprawność motoryczna  podchorążych. Biuletyn WSOSP 1995;2(67):153-160.
 16. Kłossowski M., Stelęgowski A., Jędrys R.: Wydolność i sprawność fizyczna kandydatów do lotnictwa wojskowego w świetne kryteriów selekcyjnych. W. Kalina R.M (red) PNTKF Warszawa 1997;37-46.
 17. Kłossowski M., Jędrys R.: Miejsce Kondycyjno-Sprawnościowego Przygotowania do Lotów (KSPDL) w systemie ogólnego szkolenia młodego pilota. Biuletyn WSOSP, 1997; 2(73): 98 -111.
 18. Dereń M., Eliasz J., Jędrys R., Gręda W., Saganiak R., Pomaski P.: Stanowisko do treningu izometrycznego i diagnostyki siły statycznej kończyn dolnych pilotów wojskowych. Biology of Sport. 1998;8(15):308-311.
 19. Eliasz J., Dereń M., Biernat B., Jędrys R.: Ocena zależności między mocą kończyn dolnych i górnych kandydatów na pilotów a tolerancją przyśpieszeń. Biology of Sport, 1998;8(15): 312-317.
 20. Stelęgowski A., Kłossowski M., Jędrys R.: Wpływ ćwiczeń siłowych na KSPDL kandydatów na samoloty wielozadaniowe F-16 część I. Praca badawcza Dęblin WSOSP, 2005.
 21. Stelęgowski A., Kłossowski M., Krop S., Jędrys R.: Wpływ ćwiczeń siłowych na KSPDL Kandydatów na samoloty wielozadaniowe F-16 cz. II. Praca badawcza Dęblin WSOSP 2006. Sygn. D- 2366.
 22. Wochyński Z., Jędrys R.: Wspomnienie o zmarłym płk dr Piotr STECHNI. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2008; 4:409 – 410
 23. Kobos Z., Jędrys R.: Improving the psycho-physical fitness of Cadet by applying simple gymnastic exercises [In:] Sokołowski M. (ed.) Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army. 2009;1: 123-127. Poznań
 24. Wochyński Z., Jędrys R., Stelęgowski A.: Metodyka Ćwiczeń na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych”. WSOSP Dęblin 2010
 25. Stelęgowski A, Kłossowski M, Jędrys R., Tałaj R.: Endurance and fitness – shaping training on special aviation gymnastic eqvipment armad AT preparing candidates for pilots". W:  Sokołowski M.(ed.), A diagnosis of physical fitness in the contemporary army. Series, Monograph. Poznań 2011;2 :217-228. ISBN 978-83-925727-5-5, (publikacja w języku angielskim- rozdział w monografii).
 26. Kobos Z., Jędrys R., Wochyński Z. „ Antropometryczne aspekty bezpieczeństwa realizacji zadań w lotnictwie” Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. 2011; 186A ISBN 0860-889X.
 27. Kobos Z., Jędrys R., Wochyński Z., Bieniek R. „Koordynacja wzrokowo-ruchowa jako predyktor szkolenia lotniczego podchorążych” Monografia: „Morfo funkcjonalne aspekty służb mundurowych” red. Sokołowski M. Warszawa 2013; 173-181; ISBN 978-83925727-8-7
 28. Jędrys R, Breszka M, Wochyński Z.: Sprintem przez rekordowe wyniki w Lekkiej Atletyce w „Szkole Orląt” w Dęblinie część I. Zeszyty Naukowe WSOSP. 2014;2:41-50.
 29. Jędrys R.: Wpływ ćwiczeń na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych na habituacje układu przedsionkowo – wegetatywnego i sprawność fizyczną podchorążych pilotów przed i po okresie przygotowawczym do lotów. Rozprawa doktorska AWF Warszawa.
 30. Wochyński Z., Kobos Z., Bieniek R., Jędrys R.: Wymagania i diagnostyka zdolności psychomotorycznych i kondycyjnych w nowoczesnych systemie szkolenia pilotów wojskowych. WSOSP Dęblin, 323 – 333, ISBN 978-83-64636-21-9
 31. Breszka M., Jędrys R., Wochyński Z.: Sprintem przez rekordowe wyniki w lekkoatletyce w „Szkole  Orląt” w Dęblinie – część II. Zeszyty Naukowe WSOSP 2015; 7-27, ISSN 1641-9723
 32. Jędrys R., Breszka M., Kobos Z., Wochyński Z.: Wpływ czteroletniego treningu lekkoatletycznego podchorążych-pilotów na poziom tolerancji przyspieszeń +Gz. Monografia nr 10: Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Poznań 2017, s. 59-71, ISBN 978-83-941504-2-6
 33. Kobos Z., Jędrys R., Wochyński Z.: Determinanty efektywności szkolenia studentów w uczelni lotniczej z prespektywy oceny stanu zdrowia i kształtowania sprawności psychofizycznej. Monografia nr 10: Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Poznań 2017, s. 13-27, ISBN 978-83-941504-2-6
 34. Wochyński Z., Kobos Z., Breszka M., Jędrys R.: Nowoczesny system szkolenia podchorążych-pilotów. Monografia nr 10: Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Poznań 2017, s. 101-117, ISBN 978-83-941504-2-6
 35. Krawczyk P., Kobos Z., Marcinskowski P., Jędrys R., Wochyński Z.: Physical and the level learning by pilot cedets in initial period of studying in the Polish Air Force Academy (PAFA) in Dęblin, The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, Issue 1, Vol. 23, 2017, e-ISSN 2543-7186, s. 16-21
 36. Jędrys R., Breszka M.: Najważniejsze wydarzenia w kulturze fizycznej w Szkole Orląt w latach 1937–2016. Zeszyty Naukowe LAW 2018; 1-2, ISSN 1641-9723
 37. Jędrys R., Breszka M.: Lotnicze Gimnastyczne Przyrządy Specjalne w „Szkole Orląt”. Dawniej i dziś. [w:] 95 lat Szkoły Orląt na tle rozwoju lotnictwa polskiego, red. Kruszyński M., Osiński T., Paluch M., Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2020, ISBN 978-83-66514-12-6
KONFERENCJE KRAJOWE:
 1. KONFERENCJA pt. „Trening fizyczny w kształtowaniu tolerancji ustroju na działanie  przyspieszeń kątowych”: Czeczel Z., Jędrys R.: Przygotowanie pilota wojskowego pod względem psychofizycznym do wykonywania lotów na współczesnym sprzęcie bojowym Poznań 1984. Dowództwo Wojsk Lotniczych WOSL wew. 287/84.
 2. III Ogólnopolski Sympozjum, Dęblin 9-10.06.1994.
 3. Kobos Z., Jędrys R.: Wpływ ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych na samopoczucie i sprawność motoryczna podchorążych.
 4. II Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja: Kobos Z., Graczyk M., Jędrys R. - Prozdrowotne wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży”. Warszawa-Spała 18-21.10.1995. Rola ćwiczeń gimnastycznych w kształtowaniu sprawności motorycznej młodzieży.
 5. Ogólnopolska Konferencja Wychowanie Fizyczne w edukacji obronnej społeczeństwa:  Kłosowski M., Możański G., Stelęgowski A., Jędrys R. - Ukierunkowane wychowanie fizyczne pilotów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Warszawa 24.05.1996
 6. The 37th International Meeting of the FAI Medico-Physiological Commision (CIMP): Scientific Session (Human Performance), 1-2.06.1996, Wrocław, (Paper: Truszczyński O, Terelak J, Kobos Z, Jędrys R. The effectiveness of perceptual-motor processes and posture after standard exercise on special aviation gymnastic devices).
 7. Międzynarodowa Konferencja naukowo Metodyczna Sydney 2000: Kłossowski M., Eliasz J., Jędrys R., Stelęgowski A., Dereń M. – Efektywność programów szkolenia w sporcie. Spała, 24-26.11.1997. Zastosowanie systemu diagnostyczno treningowego  „Powertest”- M do oceny poziomu wskaźników sprawności fizycznej kandydatów do lotnictwa.
 8. Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport For All: Kobos Z., Jędrys R.: Evaluation of psychomotor indicators during physical exercises, 06 – 09.06.2002, Warsaw.
 9. V Lubelski Festiwal Nauki. Jędrys R. - Lotnicze Gimnastyczne Przyrządy Specjalne (LGPS) w systemie ogólnego szkolenia młodego pilota. 20-26 wrzesień 2008
 10. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kobos Z., Jędrys R., Dereń M., Kowalczuk K. - Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. Spała 24-26.XI. 2008. Modelowanie sprawności fizycznej w lotnictwie poprzez ćwiczenia w gimnastycznych przyrządach specjalnych.
 11. VII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kobos Z., Jędrys R. - Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army. Poznań AWF 29-30.05.2009. Improving the psycho-physical fitness of Cadet by applying simple gymnastic exercises.
 12. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Żywienie – ruch – zdrowie: Kobos Z., Jędrys R. - Podnoszenie sprawności psychofizycznej podchorążych poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Poznań, Malta 18-20.06.2009.
 13. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej: Dereń M., Jędrys R., Madej A., Staniak Z., Kowalczuk K. - Wybrane wskaźniki oceny treningu studentów WSOSP trenujących na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych. Spała 23-25.11.2009.
 14.  XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: Kobos Z., Bieniek R.,. Jędrys R., Cwojdziński L. - Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. Ocena treningu psychomotorycznego studentów szkoły lotniczej pod wpływem ćwiczeń LGPS. Spała, 29.11-01.12.2010 r.
 15. IV KONFERENCJA NAUKOWA. Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska – Ziemia – Woda – Powietrze. Warszawa, 21.-22. października 2010.:
 16. Wochyński Z., Sobiech K., Kłossowski M., Stelęgowski A., Jędrys R. - Zmiany markerów wysiłkowych pod wpływem ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych.
 17. Z.Kobos, R. Jędrys, R.Bieniek Doskonalenie sprawności psychomotorycznej podczas specjalistycznych ćwiczeń na lotniczych przyrządach gimnastycznych.
 18. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. A diagnosis of physical fitness in the contemporary army : Stelęgowski A, Kłossowski M, Jędrys R., Tałaj R.: Endurance and fitness – shaping training on special aviation gymnastic eqvipment aimed at preparing candidates for pilots. Poznań 09.06.2011r.
 19. KONFERENCJA NAUKOWA WSOSP „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”: Kobos Z., Jędrys R., Wochyński Z. - Antropometryczne aspekty bezpieczeństwa realizacji zadań w lotnictwie. Dęblin 15 – 16.09.2011 r
 20. VIII LUBELSKI FESTIWAL NAUKI. „Nauka w służbie przyrody”: Jędrys R. - Lotnicze Gimnastyczne Przyrządy Specjalne (LGPS) w systemie specjalnego przygotowania do lotów. Lublin 17 – 23.09.2011 r.
 21.  I  KONFERENCJA NAUKOWA „Szkolenie Lotnicze – wyzwania i zagrożenia” Dęblin (WSOSP) 15 – 16.11.2011 r.
 22. Dereń M., Kowalczuk K., Skibniewski F.W., Truszczyński O., Jędrys R.:  Zmiany poziomu tolerancji przyspieszeń u podchorążych WSOSP po cyklu szkolenia z wykorzystaniem Lotniczych Gimnastycznych Przyrządów Specjalnych.
 23. Kobos Z., Dereń M., Bieniek R., Skibniewski F.W., Jędrys R., Wochyński Z.  Wpływ obciążeń specjalistycznym testem (LSTS) na wybrane parametry sprawności psychofizjologicznej adeptów lotnictwa.
 24. Wochyński Z., Breszka M., Kobos Z., Dereń M., Skibniewski F.W. , Jędrys R. , Sobiech K. A.: Wpływ programu ćwiczeń na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych na zmiany stężenia kwasu moczowego i mocznika w surowicy krwi i moczu oraz na sprawność ukierunkowaną podchorążych pilotów.
 25. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt: Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Warszawa 18.05.2014r.
 26. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Wochyński Z., Kobos Z., Bieniek R., Jędrys R. - Wymagania i diagnostyka zdolności psychomotorycznych i kondycyjnych w nowoczesnym systemie szkolenia pilota wojskowego. Przygotowanie i szkolenie personelu w lotnictwie w SZ RP w poszukiwaniu innowacji i synergii. Bydgoszcz 17 – 21.09.2014r.
 27. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Biospołeczne uwarunkowania służby w grupach dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego: 1. Jędrys R., Breszka M., Kobos Z., Wochyński Z. – Wpływ czteroletniego treningu lekkoatletycznego podchorążych-pilotów na poziom tolerancji przyspieszeń +Gz. 2. Kobos Z., Jędrys R., Wochyński Z. – Determinanty efektywności szkolenia studentów w uczelni lotniczej z prespektywy oceny stanu zdrowia i kształtowania sprawności psychofizycznej. 3. Wochyński Z., Kobos Z., Breszka M., Jędrys R. – Nowoczesny system szkolenia podchorążych-pilotów. - Poznań 22.06.2017.
 28. XIV Festiwal Nauki Lubelskiej: Wochyński Z., Jędrys R. -  Psychomotoryczność pilota w nowoczesnym systemie szkolenia – Lublin 25.09.2017
 29. Krajowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Kariery w przestworzach” 05.03.2018 r. : Wochyński Z., Jędrys R. : Psychofizyczne przygotowanie do lotów i monitoring szkolenia praktycznego.
 30. V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych” 26.04.2018 r.:
  1) Kobos Z., Wójcik R., Jędrys R., Breszka M. , Wochyński Z.: Merytoryczne aspekty oceny kandydatów i pilotów w lotnictwie cywilnym. 
  2) Jędrys R., Breszka M., Wochyński Z., Kobos Z.: Wpływ ćwiczeń izometryczno-oddechowych pchor.- kobiet na poziom tolerancji przyspieszeń +Gz po 40 godzinnym szkoleniu specjalistycznym.
 1. XV Lubeski Festiwal Nauki – WSOSP Dęblin 15-21.09.2018 r.:
  • Jędrys R., Breszka M., Wochyński Z.: Szkolenie pilotów w aspekcie choroby powietrznej.
  • Wochyński Z., Jędrys R. : Unowocześnienie systemu szkolenia z zakresu równowagi u pilota.
 2. VIII Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” – WSOSP 25-25.09.2018 r. : Kobos Z., Wochyński Z., Jędrys R., Breszka M. : Determinanty radzenia sobie ze stresem u kandydatów do lotnictwa wojskowego.
 3. Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pt. „ Medycyna dla sportu, Sport dla medycyny” – Gdynia 27-29.09.2018 r. : Kobos Z., Wochyński Z., Jędrys R., Wójcik R., Breszka M. : Samoocena i zapotrzebowanie na stymulację (poszukiwanie doznań) podczas egzaminów wstępnych z wychowania fizycznego do uczelni lotniczej.
KONFERENCJE ZAGRANICZNE:
 1. Konferencja Naukowa SPORT KINETIS 97: Eliasz J. , Dereń M., Kłosowski M., Jędrys R. - Isotonic strengh training of yung  athlettes Rusing a special computerized stand. Magdeburg, Niemcy 3-6.09.1997
 2. XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMECHANICS IN SPORTS: Eliasz J., Dereń M, Biernat B.,  Jędrys R. The relationships between seed- strenght abilities o flower extremities of Young military pilots and  + Gz tolerance. Konstanz, Niemcy 21-25.07.1998
 3. 58th INTERNATIONAL CONGRESS OF AVIATION & SPACE MEDICINE WITH 7th ASIA PACIFIC CONGRESS OF AEROSPACE MEDICINE THE NEW ERA OF RELEVANCE FOR AEROSPACE MEDICINE: Stelegowski A., Kłossowski M., Wochyński Z., Jędrys R.  - Training on special aerial gymnastic instruments (SAGI) as a method of fitness and physical condition preparation of cadets for multi role aircraft pilots. Singapore, 10.-14. October 2010.
 4. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON SOLDIERS’ PHYSICAL PERFORMANCE CONGRESS PROCEEDINGS: Kobos Z., Jędrys R. - Improving the psychomotor fitness of Air Force Academy cadets during exercises in specialist aeronautical gymnastics devices. May 4 – 7, 2011, Jyväskylä, Finland.
 5. 59 INTERNATIONAL CONGRESS OF AVIATION & SPACE MEDICINE: Dereń M., Kowalczuk K., Skibniewski F.W., Truszczyński O., Jędrys R. -  The effects of training on Special Aviation Gymnastic Devices on +Gz tolerance. 16-19.09.2011 r. Bukareszt, Rumunia.
 6. 17th International Conference on arts, humanities and social sciences: Kobos Z., Jędrys R., Wochyński Z. -  Temperamental Determinans of Eye-Hand Cordination Formation in the Special Aeria Gymnastics Instruments (SAGI). Lisbon, Portugal, Apriel 16-17, 2015.
 7. 63rd INTERNATIONAL CONGRESS OF AVIATION AND SPACE MEDICINE, 20 – 24 September 2015, Oxford UK
 8. Jędrys R., Kobos Z., Wochyński Z.: The effects Special Aerial Gymnastics Instruments (SAGI) exercise on cognitive processes of preparing pilots for flighs.
 9. Wochyński Z., Skrzyńska J., Jędrys R., Kobos Z.: Assessment of physiological indicators and psychomotor predictors in cadets before and after a half-year training in practical flying and aircraft in the air.
 10. 64th International Congress of Aviation and Space Medicine 6-10 November 2016 New Delhi, India: Jędrys R.,  Kobos Z., Skrzyńska J.P., Wochyński Z. Aviation students’ attentional processes during the exercises on Special Aerial Gymnastics Instruments
 11. 65th International Congress of Aviation and Space Medicine 10-14 September 2017, Rome, Włochy: Jędrys R., Kobos Z., Skrzyńska J., Więcławski K., Wochyński Z..: Impact of temperament features on strategies of coping with stress during physical education exams for an aviation school. 
GRANT:

Projekt rozwojowy: " System do treningu podnoszący sprawność układu równowagi oraz koordynację wzrokowo-ruchową pilotów samolotów wielozadaniowych" przyznanego na podstawie decyzji MNiSzW Nr Projekt rozwojowy nr O R/00 001706/R/TOO/2008/06 z dnia 28.10.2008r.

WDROŻENIA:

Na podstawie Zarządzenia Rektora-Komendanta WSOSP Nr 6 z dnia 19.01.2011 r. dokonano wdrożenia:
Program i metodykę treningu na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych wraz z systemem wirtualnej wizualizacji zdarzeń do programu kształcenia podchorążych WSOSP od nowego roku akademickiego z dniem 01.10.2011r.
Film: Metodyka na Lotniczo Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych

KSIĄŻKI:
 1. Z. Wochyński, R. Jędrys, A. Stelęgowski: Methodology of training on Special Aviation Gymnastic Instruments. Air Force Academy, Dęblin 2010.
 2. R. Jędrys, M. Breszka, K. Kowalczuk: Kondycyjno-sprawnościowe Przygotowanie do Lotów. Monografia LAW, Dęblin 2020. ISBN 978-83-66514-10-2.
 3. R. Jędrys, M. Breszka, K. Kowalczuk: Fitness-Physical Conditioning Preparation for Flight Duties, Monografia, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 2021, ISBN 978-83-66514-29-4
SZKOLENIA:
 1. INSTRUKTOR I KLASY LEKKIEJ ATLETYKI. Centralna Komisja Sędziowska Spała/Warszawa 1984
 2. INSTRUKTOR BIEGÓW NA ORIENTACJE. Warszawa 1986
 3. SĘDZIA ZWIĄZKOWY LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa 1992
 4. DELEGAT TECHNICZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa 2007
 5. II LICENCJA SĘDZIEGO SPORTOWEGO CHODU, Warszawa 1996
 6. III LICENCJA SĘDZIEGO SPORTOWEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO, Lublin 2000
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:
 • Kilkakrotny medalista Mistrzostw Województwa Mazowieckiego i Lubelskiego oraz Makroregionów w biegach krótkich;
 • Kilkakrotny medalista Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Akademii Wojskowych w Sztafecie 4x100 m, 4x400 m oraz Indywidualnie;

Trener i wieloletni pracownik WSOSP 17 razy organizował Mistrzostwa i Mitingi Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich w Lekkiej Atletyce, w których zawodnicy zdobyli łącznie 25 medal, wielokrotnie uzyskując minima dopuszczające do finałów krajowych Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

REKORDY ŻYCIOWE:
 • 100 m                           10,9                  1977                 LUBLIN
 • 200 m                           23,4                  1973                 KRAKÓW
 • 400 m                           50,2                  1977                 WROCŁAW
 • 4x100 m                       43,3                 1977                  WROCŁAW
 • 4x400 m                       3:24,3              1973                  SOPOT